រង្វាន់ធំ និង កញ្ចប់សេ វាកម្មដ៏គួអោយចាប់ អារម្មណ៍

បន្ថែមជូនការតម្លើងដោយឥតគិតថ្លៃ

សេកម្មថែទាំដ៏ល្អឥតខ្ចោះ

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Q-Office

Q-Office Co., Ltd គឺជាអង្គភាពអាជីវកម្មមួយដែលបានចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មត្រឹមត្រូវរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ 2015។ យើងមានគោលបំណង ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដ៏មានទំនុកចិត្ត ដល់ស្ថាប័ណ្ណគ្រប់ប្រភេទក្នុងការបង្កើតឡើងនូវសម្ភារៈការិយាល័យនិងតម្លើងជូនដោយឥតគិតថ្លៃព្រមទាំងផ្តល់ជូននូវការគាំទ្រដ៏ល្អក្រុមហ៊ុន Q-Office ត្រូវបានតែងតាំងជាភ្នាក់ងារចែកចាយសិទ្ធិស្របច្បាប់ដោយក្រុមហ៊ុន Panasonic និង Acer ក្នុងឆ្នាំ 2015។

Q-Office ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ស្ថាប័ណ្ណរដ្ឋ ក្រុមអ្នកអភិវឌ្ឍ ក្រុមហ៊ុនមៅការ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល NGO ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក ដែលមានគុណភាពខ្ពស់អាចទុកចិត្តបានហើយវានៅក្នុងកញ្ចប់តម្លៃដែលអាចទទួលយកបាន។ ទូរស័ព្ទមកយើងសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ តារាងតម្លៃរីសំនើរផ្សេងៗទៀត

Hot Corproate Deals

ដៃគូសហការ

Tender Sales

Are you looking for office equipment for a project? We carry a wide range of products and can be a one-stop solution for you.

Enquiry Now!